สถานีตำรวจภูธรเชียงขวัญ ยินดีต้อนรับด้วยการบริการสู่ระบบสากล ฉับไว ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโทร.0-4350-9146-7

พันธะสัญญาของ สภ.เชียงขวัญ

ประเภทของงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติ
พันธะสัญญา
1. การระงับเหตุ/ให้บริการ
- เมื่อมีการแจ้งเหตุร้าย หรือขอรับ บริการ ตำรวจสายตรวจในพื้นที่ ต้อง รีบเดินทางไประงับเหตุ และให้บริการ
- เจ้าหน้าที่ตำรวจไประงับเหตุหรือให้บริการตาม ที่ได้รับแจ้ง ภายในเวลา 5 นาที จากเดิม 15 นาที
2. การรับโทรศัพท์แจ้งเหตุของสถานี
- ผู้แจ้งโทรศัพท์แจ้งเหตุมายังสถานี
- เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์รับข้อมูล
- การรับแจ้งเหตุ ทาง สภ.จะจัดโทรศัพท์ ไว้รับแจ้ง เหตุ โดยเฉพาะ
3. การขอกำลังเพื่อรักษาความสงบ
- พบเจ้าหน้าที่เพื่อติดต่อหรือยื่นหนังสือ
- ภายใน 1 วันทำการ จาก เดิม 2 วันทำการ
4. จัดกำลังตำรวจไว้อำนวยความ สะดวก
การจราจร
- จัดสายตรวจจราจรไว้อำนวยความ สะดวกตามเส้นทาง
- เมื่อมีเหตุสายตรวจจราจรเดินทางถึงที่เกิดเหต
ุประมาณ 5 นาที
- การจัดกำลังสายตรวจจราจร 2 สายเพื่อระงับเหตุ
5. การอำนวยความสะดวกด้านการ
เปรียบ เทียบปรับคดีจราจร
- เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจับกุมออกใบ สั่ง แล้วนำส่งให้เจ้า หน้าที่เปรียบ เทียบ ปรับ
- ภายในเวลา 30 นาที จากเดิม 1 ชั่วโมง
- สามารถมาชำระค่าปรับได้ ทุกวันทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง
6. การขออำนวยความสะดวก ด้านการ
จราจรทั่วไป
- พบเจ้าหน้าที่เพื่อติดต่อหรือยื่นหนังสือ
- ภายใน 1 ชั่วโมง จากเดิม เป็น 1 วันทำการ
7. การแจ้งเอกสารหาย
- พบเจ้าหน้าที่เสมียนประจำวันเพื่อเขียน บันทึก - พงส. ลงนาม ใน บัน ทึก ประจำวัน
- จนท.เสมียนประจำวันสำเนาให้ผู้แจ้ง
- ภายในเวลา 10 นาที จากเดิม 30 นาที
8. การเปรียบเทียบปรับตามใบสั่ง
- นำใบสั่งไปหา พงส. - ชำระค่าปรับที่ เสมียนเปรียบเทียบ
- ประชาชนมีทางเลือกบริการชำระค่าปรับ ทางไปรษณีย์
- ภายใน 15 นาที จากเดิม 30 นาที
9. การขอสำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยว กับคดี
- ยื่นคำร้องต่อ พงส.
- เสนอ หน.สภ.พิจารณาคำร้อง
- ภายใน 15 นาที จากเดิม 30 นาที
10. การขอประกันตัวผู้ต้องหา
- ผู้ต้องหาหรือผู้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ประกันยื่นคำร้องต่อ พงส.
- พงส. ตรวจสอบหลักฐาน
- หน.สภ.พิจารณาคำร้อง
- ภายใน 30 นาทีนับแต่ได้รับ คำร้องจากเดิม 1 ชั่วโมง
- กรณีมีเหตุจำเป็นไม่สามารถ อนุญาตให้ประกันได้ จะพิจารณา ให้เสร็จภายใน 2 ชั่วโมง จากเดิม 24 ชั่วโมง
11. การคืนหลักทรัพย์ในการประกันตัว
ผู้ต้องหา
- นำหลักฐานพบ พงส.
- หน.สภ.พิจารณา
- ภายใน 30 นาที จากเดิม 1 ชั่วโมง

สถานีตำรวจภูธรเชียงขวัญ
โทร. 0-4350-9146,0-4350-9147
http://chaingkwan.roiet.police.go.th.

กลับ