1.ชื่อหน่วยราชการ ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ
2.สังกัด จังหวัดร้อยเอ็ด
3.หัวหน้าหน่วยงาน นายศราวุธ ไทยเจริญ
4.ที่ตั้ง ที่ว่าการกิ่งอำเภอเชียงขวัญ หมู่ที่ 2 ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ
5.หมายเลขโทรศัพท์ 0-4350-9125
6.อำนาจหน้าที่รับผิดชอบ รับผิดชอบบริหารงานต่างๆ ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ
1.ชื่อหน่วยราชการ โครงการฝายร้อยเอ็ด
2.สังกัด โครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักชลประทานที่ 6 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3.หัวหน้าหน่วยงาน นายธงชัย มะลิพันธ์
ี4.ที่ตั้ง บ้านดอนวิเวก หมู่ที่ 4 ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ
5.หมายเลขโทรศัพท์ -
6.อำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ยกระดับน้ำไว้ใช้ในช่วงน้ำขาดแคลนน้ำ ขนาดของตัวแม่น้ำเองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำและกำหนดระดับน้ำไว้ต่ำกว่าระดับขอบฝั่งแม่น้ำ สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรและอุปโภคได้ตลอดปี โดยการก่อสร้างฝายประตูเหล็กยกระดับน้ำกั้นลำ่น้ำชีพร้อมคันดิน ระบบชลประทานและ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า


สถานีตำรวจภูธรชียงขวัญ ยินดีต้อนรับด้วยการบริการสู่ระบบสากล ฉับไว ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโทร.0-4350-9146-7

ข้อมูลอำเภอเชียงขวัญ ....สถานพยาบาล .....กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ......อบต........
ศาสนสถาน. .......อู่ซ่อมรถ . . . สถานศึกษา . . . .ปั้มน้ำมัน . . . . ร้านอาหาร . . . .
สถานที่ท่องเที่ยว . . . โรงงาน


ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนราชการ

 

 

 

 

 

ภาพถ่าย

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่าย

 

ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 6 ตำบล คือ

1. ตำบลเชียงขวัญ
2. ตำบลพลับพลา
3. ตำบลพระธาตุ
4. ตำบลพระเจ้า
5. ตำบลบ้านเขือง
6. ตำบลหมูม้น

ที่ตั้งอาณาเขตติดต่อ

- ที่ตั้ง อำเภอเชียงขวัญ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ตำบลพระธาตุ อยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดร้อยเอ็ดห่างจาก
จังหวัดร้อยเอ็ด ประมาณ 16 กิโลเมตร พิกัดตำแหน่ง
- พิกัดอำเภอเชียงขวัญ uc 664876
- พิกัด สภ.เชียงขวัญ uc 663875
- เนื้อที่ มีเนื้อที่ประมาณ 84.57 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอโพธิ์ชัย
ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอธวัชบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอจังหาร
- พื้นที่ เป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่นา ลักษณะดินเป็นดินร่วนเหมาะแก่การทำนา โดยทางทิศเหนือของที่ตั้งอำเภอ จะมีแม่น้ำชีไหลผ่านในเขตตำบลเชียงขวัญและตำบลพระธาตุ
เขตการปกครอง ประกาศเป็นอำเภอ เมื่อวันที่ 1 เดือนต.ค. พ.ศ. 2551 มีจำนวน 6 ตำบล และมีหมู่บ้านจำนวน 66 หมู่บ้าน ดังนี้
1) ตำบลบ้านเขือง พิกัด uc 631877 จำนวน 13 หมู่บ้าน (ห่างจากอำเภอ 3 กม.)
2) ตำบลเชียงขวัญ พิกัด uc 639878 จำนวน 12 หมู่บ้าน (ห่างจากอำเภอ 1.5 กม.)
3) ตำบลพระเจ้า พิกัด uc 660846 จำนวน 12 หมู่บ้าน (ห่างจากอำเภอ 11 กม.)
4) ตำบลพลับพลา พิกัด uc 706842 จำนวน 11 หมู่บ้าน (ห่างจากอำเภอ 10 กม.)
5) ตำบลหมูม้น พิกัด uc 599803 จำนวน 10 หมู่บ้าน (ห่างจากอำเภอ 11 กม.)
6) ตำบลพระธาตุ พิกัด uc 666874 จำนวน 8 หมู่บ้าน

ภูมิประเทศและภูมิอากาศ

สภาพภูมิประเทศ
สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ดอนและที่ราบลุ่ม มีน้ำท่วมขังในฤดูฝน ส่วนมากเป็นที่นาและพื้นที่ทำการเกษตร
สภาพภูมิอากาศ
ฤดูร้อนช่วงระยะเวลา ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม มีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
ฤดูฝนช่วงระยะเวลา ตั้งแต่พฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน อุณหภูมิเฉลี่ย 35 องศาเซลเซียส
ฤดูหนาวช่วงระยะเวลา ตั้งแต่เดือน กันยายน ถึงเดือน มกราคม อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส
เฉลี่ยอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ได้รับอิทธิพลของมรสุมทะเลจีนใต้พัดผ่านมีแม่น้ำชีไหลผ่านในเขตตำบลเชียงขวัญและตำบลพระธาตุ

การปกครอง การเมือง

หน่วยงานสังกัดส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย
1)ปกครอง
2) ศึกษาธิการ
3) พัฒนาชุมชน
4) เกษตร
5) สหกรณ์การเกษตร
6) ปศุสัตว์
7) สรรพากร
8) ที่ดิน
9) สัสดี
10) เร่งรัดพัฒนาชนบท
11) สาธารณสุข
12) ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
หน่วยงานสังกัดส่วนกลาง ประกอบด้วย
1) ตำรวจ 2)ฝายร้อยเอ็ด
หน่วยการบริหารงานท้องถิ่น ประกอบด้วย
1) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง
2) องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงขวัญ
3) องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
4) องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
5) องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม้น
6) องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย
1) ไฟฟ้า
2) ไปรษณีย์

การเมือง

การเมืองระดับท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีปัญหาบ้างแต่ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ ประชาชนในพื้นพื้นเข้าใจถึงระบบการปกครองตามรัฐธรรมนูญไปใช้สิทธิใช้เสียงกันเป็นจำนวนมาก

การเลือกตั้ง

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 28,239 คน
ชาย จำนวน 9,827 คน
หญิง จำนวน 10,495 คน
เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งสุดท้าย มีจำนวน 66 หน่วยเลือกตั้ง ผู้มา
ใช้สิทธิจำนวนทั้งสิ้น 10,491 คน คิดเป็นจำนวน ร้อยเอ็ด 51.62
มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 4 คน คือ
1) นายสานิต ว่องสัธนพงษ์
2) นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล
3) นายแพทย์วิจิตร อตถากร
4) นายวิรัช ระราศรี

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จำนวน 3 คนคือ

1) นายฉลาด ขามช่วง

2)นายเสกสิทธิ์ ไวนิยมพงษ์

3.นายวราพงษ์ พันศิลา

สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีจำนวน 1 คน คือ

1) นายประพงษ์ อัศวแสงพิทักษ์

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ไฟฟ้า มีทุกตำบล และทุกหมู่บ้าน
- ประปา มีอยู่ 50 แห่ง โดยเป็นประปาหมู่บ้าน ราษฎรยังต้องการประปาอีกหลายหมู่บ้าน
- โทรศัพท์ ราษฎรยังมีความต้องการใช้โทรศัพท์เป็นอย่างมาก
- การคมนาคม
- ทางหลวงชนบท สายร้อยเอ็ด - อำเภอเชียงขวัญ ระยะทาง 16 กิโลเมตร
- ถนน รพช. จำนวน 3 สาย ได้แก่
1) สายสงครามชัย - โปโล ระยะทาง 11 กิโลเมตร
2) สายบ้านดงบ้านนา - ไผ่ล้อม ระยะทาง 18 กิโลเมตร
3) สายสงครามชัย - ธวัชดินแดง ระยะทาง 12 กิโลเมตร
- การสื่อสารและโทรคมนาคม
- ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 1 แห่ง
- บริการโทรศัพท์ จำนวน 137 เลขหมาย
- แหล่งน้ำ
- บ่อบาดาล จำนวน 55 บ่อ
- บ่อน้ำตื้น จำนวน 100 บ่อ
- ถังเก็บน้ำชนิดต่าง ๆ จำนวน 150 ถัง
- โอ่งน้ำขนาดบรรจุ 2,000 ลิตร จำนวน 6,342 ใบ
-ด้านเศรษฐกิจ
- การเกษตร จำนวน 66,258 ไร่ ประกอบอาชีพทำนาเป็นหลักโดยฤดูการผลิตนี้มีพื้นที่ทำนา จำนวน 60,682 ไร่
- ประมงน้ำจืด จำนวน 141 ไร่ จำนวน 815,042 ตัว มูลค่า 162,600 บาท
- ปศุสัตว์ สภาพการเลี้ยงสัตว์ เป็นการเลี้ยงเพื่อการใช้งาน การบริโภคและจำหน่าย

แหล่งท่องเที่ยว

-วัดพระศรีมหาธาตุ บ้านพระเจ้า ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
-บุ่งเชียงขวัญ ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

สถานีตำรวจภูธรเชียงขวัญ
โทร. 0-4350-9146,0-4350-9147
http://chaingkwan.roiet.police.go.th

กลับ