สถานีตำรวจภูธรเชียงขวัญ ยินดีต้อนรับด้วยการบริการสู่ระบบสากล ฉับไว ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโทร.0-4350-9146-7


 

ทำเนียบผู้ใหญ่บ้าน- กำนัน

ทำเนียบผู้ใหญ่บ้าน  อำเภอเชียงขวัญ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได
หมู่ที่ บ้านเขือง พระเจ้า เชียงขวัญ พลับพลา หมูม้น พระธาตุ
1
เขืองน้อย หวายหลึม แมด พลับพลา หมูม้น ปากบุ่ง
นางสุวรรณรัตน์  สัมพันธ์ นายแสวง  อารีเอื้อ นายอุดม  นิยมจันทร์ นายพิชิต  แสงปราช นายจันทร์  งามสมเนตร นายถวิล  บุญย่อม
       
2
เขืองใหญ่ หนองปิง แมด งิ้วเหนือ หมูม้น ดอนยาง(กำนัน)
นายรินทร์  ชลเทพ นายชำนาญ  จันทะสม นายชัยยันต์  เทพบาล นายตุย  เนินนิราช นายเรื่องสันติ  วิชาชัย นายวานิช  จันทะชำนิ
       
3
เขืองใหญ่ ป่าสุ่มน้อย โพธิ์กลาง โพธิ์ศรี ไผ่ บุ่งคล้า
นายถวิล  ธานีวรรณ นายไหล  เวียงอินทร์ นายกิม  หนูทะแค นายอมร  สมบูรณ์ นายสมศรี  พลเยี่ยม นายสมพงษ์  โพธินาม
       
4
พยอมน้อย ดงบัง ดอนแดง หงษ์ทอง ไผ่ ดอนวิเวก
นายประดิษฐ์  แน่นอุดร นายแสงจันทร์  บังจันทร์ นายสถิตย์  เจริญศิริ นายเก่งกล้า  ปัญจเนตร นายบุญศรี   จันทะพันธ์ นายเกรียงไกร  ปราบมนตรี
086-8563778        
5
โนนข่า ดงพิกุล ดอนเงิน เกษมสุข มีชัย โนนก้านเหลือง
นายประยูร  ชุมพร นายสว่าง  เรืองศักดิ์ นายประสิทธิ์  สท้านอาจ นายบุญมี  กาฬพันธ์ นายประยูร  ชลเทพ นายแก่นจันทร์  โขงจำปา
    089-2257493  
6
หมายหลึม ดอนขี ไผ่ล้อม หนองเต่า ธาตุประทับ ดอนสำราญเหนือ
น.ส.ฐาปนี  เจริญเขตต์ นายเลื่อน  จันโด นายประสาน  เวียงยิ่ง นายละมุด  รูจีพันธ์ นายศรีชัย  พลเวียง นายสรวิช  แซงลาด
       
7
หัวดง หนองลุมพุก คุยขนวน หนองก่ำ โนนสะอาด ดอนสำราญใต้
นายเสถียร  แสนมนตรี นายสมาน  สาคะรินทร์ นายธิกุล  แก่นนาคำ นายบุญจันทร์  รูจีพันธ์ นายแอ๊ด  อารีเอื้อ นายสัมฤทธิ์  โพธิ์ขาว
       
8
ดอนสวรรค์ พระเจ้า คุยขนวน หนองแก่ง หมูม้น แก้งข่า
นายดาวเรือง แสนมนตรี นายสงพงษ์  โคตรจะตุรัส นายวินัย  สิ่วสำแดง นายวงศ์ทัย  ผดุงสมัย นายอภินันท์  สังฆะมณี นายสมาน  บุญชันมิ่ง
       
9
ศรีจันทร์ พระเจ้า โพธิ์ทอง (กำนัน) วังยาว หมูม้น (กำนัน)
นายชัยวิชิต  โนนน้อย นายประสิทธิ์  จันทะคัด นายหวัน  เหลาไชย นายถวิล  สุทธิประภา นายประวัติ  คำภักดี
     
10
น้อยศรีจันทร์ (กำนัน) เหล่าสามัคคี เชียงขวัญ วังเจริญ ไผ่
นายสากล พันธะไชย นายบุบผา  ยศบุบล นายประจักร  ธานีวรรณ นายอุดม  ศิริพจน์ นายสอาด  อารีเอื้อ
     
11
โพธิ์ศรี ดงพิกุล ศรีอุดม เกษมสุข
นายสมพงษ์  คำภักดี นายตุ่น  แน่นอุดร นายสุธรรม  ดวงแก้ว นายสมจิต  ภูมิวัฒน์
   
12
ทุ่งสามัคคี ศรีมหาธาตุ (กำนัน) โพธิ์ศรี
นายวิชัย  วงษ์จันดา นายอรุณ  อรัญเที่ยง นายเตียง  จันทะคัด
 
13
ดงเย็น
นายประมวล  ไพบูลย์
   
รายชื่อผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ตำบลบ้านเขือง  อำเภอเชียงขวัญ  จังหวัดร้อยเอ็ด
จำนวน  13  หมู่บ้าน
หมู่ที่ ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
บ้านเลขที่
เบอร์โทรศัพท์
หมายเหตุ
   
เขืองน้อย
   
1
1
นายสุบิน  ทองเต็ม 
 
087-8783994
2
นางลำไพ  ฤทธิมนตรี
 
080-1985673
เขืองใหญ่
 
2
1
   
2
   
เขืองใหญ่
 
3
1
นายอุทัย    จันทะคัด
 
082-3121411
2
นางณีรพรรณ    เวียงสมุทร
 
084-6848345
3
นายมานิต      ฤทธิมนตรี
   
087-4234419
สารวัตรฯ
พยอมน้อย
 
4
1
นายภูมิ    เขวาลำธาร  
082-7425567
2
นายขุน      มะโนมัย    
083-1436917
โนนข่า
 
5
1
นายชนะชัย    ธานีวรรณ
 
086-1049004
2
นายสมพร    จตุไชย
 
089-6619406
หมายหลึม
 
6
1
นายถนอม   คำภักดี
 
080-4200938
2
นายศรีไพรวรรณ  ศรีขัดเค้า
   
083-1515177
หัวดง
 
7
1
นายจำรัส    ผ่องอำพล
 
087-7725470
2
นายวิไลพร   ไวเจริญ
   
085-2156217
ดอนสวรรค์
 
8
1
นายทองพูล   สนั่นเอื้อ
 
082-1238388
2
นายกั้ง    เหลียมศรีจันทร์
   
083-1409496
ศรีจันทร์
 
9
1
นายสายันต์      โชคจันทึก
 
087-4360117
2
นางปรียา     อธิจันทร์       
 
087-4364936
น้อยศรีจันทร์ (กำนัน)
 
10
1
นายศรี      ธานีวรรณ
 
081-0619665
2
นายปานทอง   ธานีวรรณ
 
087-4035239
3
นายชาญ     ไพบูลย์
   
-
แพทย์ฯ
โพธิ์ศรี
 
11
1
นายอภิเดช    เจริญเขต
 
089-0265751
2
นายอนงค์     พลเวียง
   
084-5131614
ทุ่งสามัคคี
 
12
1
นางทิตาวี     มงคลไวย์
 
087-4211413
2
นายสงวน    ถนอมสัตย์
   
-
ดงเย็น
 
13
1
นายบุญนาค    แน่นอุดร
   
-
2
นายสำราญ    ศรีสองเมือง
 
-
3
นายประพันธ์   คินันติ
            
087-2325816
สารวัตรฯ
รายชื่อผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/ สารวัตรฯและแพทย์ฯ
ตำบลพระธาตุ  อำเภอเชียงขวัญ  จังหวัดร้อยเอ็ด
จำนวน  13  หมู่บ้าน
หมู่ที่
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
บ้านเลขที่
เบอร์โทรศัพท์
หมายเหตุ
ปากบุ่ง
     
1
1
นายคำภา       แมนสถิตย์
 
087-9215165
 
2
นายลี       จันทะคัด
           
086-8528735
 
ดอนยาง(กำนัน)
 
 
2
1
นายณรงค์      มุขสาร
 
 
2
นายหนูเย็น     โนเปือย
 
086-2218284
 
3
นายดนตรี     บริบูรณ์
                     
-
 
บุ่งคล้า
 
 
3
1
นายประทวน    กะตุดทอง
 
 
2
นายปรีชา    จันภาวะ
             
085-0144150
 
ดอนวิเวก
 
 
4
1
นายประวัติ    มุขสาร
 
 
2
นายเติม     บุญยกอบ
             
087-70956708
 
โนนก้านเหลือง
 
 
5
1
นายสุพจน์     มุขสาร
 
 
2
นายสมหมาย     โขงจำปา
 
 
ดอนสำราญเหนือ
 
 
6
1
นายเดช   สุ่มมาตย์
 
087-1038384
 
2
นายสำลี    มะลาไลย์
           
084-3304454
 
3
นายบุญก้าน     แซงลาด
 
801844402
แพทย์
 
 
ดอนสำราญใต้
 
 
7
1
นายบุญถึง     ยศอุบล
        
087-9912741
 
2
         
นายสมชาย        กันยารัตน์         
 
083-14477202
 
แก้งข่า
 
 
8
1
นางบัวเรียน     พิมรัตน์
          
081-1836378
 
2
นางพวงมาลัย    ดีสมบัติ
           
087-2330543
 
รายชื่อผูช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ  จังหวัดร้อยเอ็ด
จำนวน  13  หมู่บ้าน
หมู่ที่
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
บ้านเลขที่
เบอร์โทรศัพท์
หมายเหตุ
   
แมด
 
1
1
นายสุบัน    วงสุเพ็ง
 
087-3368072
2
นายสมบัติ     เหลาไชย
            
043-509231
แมด
 
2
1
นางยศศิรินทร์    ทนงแผลง
 
081-0150714
2
ชัยยุทธ      บำรุงเอื้อ
 
043-509121
โพธิ์กลาง
 
3
1
นางหนูดี     ธานีวรรณ
 
089-7147687
2
นายวิชัย     วิระทูล
                  
-
ดอนแดง
 
4
1
นางคำจัรทร์   ศรีหาโมกข์
 
089-7138401
2
นายทองแดง  เจริญเขต
                      
-
ดอนเงิน
 
5
1
นางไพบูล    จันทะคัด
   
-
2
นายประสาน   แน่นอุดร
                         
-
ไผ่ล้อม
 
6
1
นาบวันดี   บุตรศรี
 
084-6843122
2
นางนิภา    สุ่มมาตย์
            
084-9528562
3
นายแดงต้อย   ดีสมบัติ
 
084-8876464
แพทย์
คุยขนวน
 
7
1
นายบุญจันทร์   สนั่นเอื้อ
             
089-2739866
2
นางพูลศรี   ไกรอาษา
 
083-3267213
คุยขนวน
            
089-6198220
8
1
นายสมมี    แน่นอุดร
 
084-4664840
2
นายถาวร      คุณวุฒิ
 
โพธิ์ทอง(กำนัน)
 
9
1
นายพิชิต   ดวงวงษา
 
083-3139591
2
นายพระยุติ      อุ่นสมัย
 
สารวัตร
3
นายคำดี    จำปาขัน
 
               
เชียงขวัญ
 
084-6868268
10
1
นายผดุง   ดีสมบัติ
 
086-8640548
2
นายสาทิพย์   ตรากลาง
 
                
ศรีอุดม
 
085-7466160
11
1
นายสัมฤทธิ์   อารีเอื้อ
 
080-1965102
2
นางนงเยาว์    คำภักดี
 
              
โพธิ์ศรี
 
12
1
นายวิทยา   แหลมกีก่ำ
 
084-9531141
2
นายป่วน       แสนมสตรี
            
084-7332243
รายชื่อผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ตำบลพลับพลา  อำเภอเชียงขวัญ  จังหวัดร้อยเอ็ด
หมู่ที่
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
บ้านเลขที่
เบอร์โทรศัพท์
หมายเหตุ
พลับพลา
1
1
นายโสภา      สาลิกา
58
087-1241025
2
นายสุพจน์     โคตรมุงคุณ
125
081-2565684
งิ้วเหนือ
2
1
นางมยุรี      ภูมิพัฒน์
31
086-2267449
2
นางรัตนา    ระดากรณ์
19
โพธิ์ศรี
3
1
นายสมาน    อาษาบาล
96
089-4211266
2
นางบุญหนา    ศีลวัตร
69
084-0292539
หงษ์ทอง
4
1
นายประทวน    ประเสริฐสังข์
128
084-7422023
2
นายชัยยุทธ       พละพันธ์
11
089-2223434
เกษมสุข
5
1
นางจันทร์เพ็ญ   สุขบาล
40
089-8293785
2
นางพิสุทธิ์         แอ้นไทสงค์
857568473
หนองเต่า
6
1
นายพลอย        พรพนม
99
087-2166712
2
นายเพชร         พรพนม
3
3
นายไพทูรย์      เนตรศิริ
14
087-23463492
แพทย์
หนองก่ำ
7
1
นายสุดใจ       ประชาไนย์
83
087-9478849
2
ประสิทธิ์         ศรีขัดเค้า
57
087-2276535
หนองแก่ง (กำนัน)
8
1
นายคำภา       เนตรมุข
56
084-4266929
2
นายสมบูรณ์    จิตรซื่อ
45
089-0652247
3
นายสัมฤทธิ์      เนตรมุข
33/1
084-3796563
สารวัตร(กำนัน)
4
นางทิพวัลย์      อารีราษฎร
54
084-3935864
สารวัตร(กำนัน)
วังยาว
9
1
นายปรีดา        ราโชติ
106
082-7451393
2
นายนิพนธ์      มลาตรี
64
082-1041681
วังเจริญ
10
1
นางมะลัย     บุญศักดิ์เลิศ
13
087-2357817
2
นายทวีชัย     ภูมิประสาท
8
087-8720806
เกษมสุข
11
1
นางหนูรัก        นาชัย
66
087-8275402
2
นายนิคม          กระแสร์
37
081-7494054
รายชื่อผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/ สารวัตรฯและแพทย์ฯ
ตำบลพระเจ้า  อำเภอเชียงขวัญ  จังหวัดร้อยเอ็ด
จำนวน  12  หมู่บ้าน
หมู่ที่
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
บ้านเลขที่
เบอร์โทรศัพท์
หมายเหตุ
หวายหลึม
1
1
นางดวน    ธีฆะพร
96
083-1461781
2
นางจุฑามาศ   ธานีวรรณ
38
082-1245941
หนองปิง
2
1
นายบุญจันทร์  อาจคำพันธ์
2
นางสุภาพ  มังเขตรแข็ง
ป่าสุ่มน้อย
3
1
นายสังเวียน   หระดี
10
081-0484037
2
นายอุระ   ลอยนอก
54
086-0228702
ดงบัง
4
1
นางลุ่น   ประทุมดวง
47
089-2302890
2
นายสมบูรณ์  พลเยี่ยม
38
083-1400310
ดงพิกุล
5
1
นายรัตน์   ขุราษี
19
080-5931087
2
นายทองเงิน  ศรีขัดเค้า
20
084-9351011
ดอนขี
6
1
นายแดง   คำทราย
22
2
นางสุมาลี   อาจคำพันธ์
83
หนองลุมพุก
7
1
นายประสิทธิ์  สาคะรินทร์
10
081-7763760
2
นางสุนันทา  อเนกนวล
9
087-7222536
พระเจ้า
8
1
นายชูชาติ  เอกวงษา
122
082-1045887
2
นายมงคล  พลเยี่ยม
135
082-8556013
พระเจ้า
9
1
นางเบี่ยง  คำภักดี
97/1
085-2128870
2
นายประยรู  น้อยก้อม
87
083-6727001
เหล่าสามัคคี
10
1
นางประพร  ปราบมนตรี
26
085-6591135
2
นายวีระศักดิ์  นันตรเวช
42
083-6738013
ดงพิกุล
11
1
นายแก้ว  ผ่องบัวเผื่อน
122
084-6479509
2
นางนะภาพร  มหาพรม
14
085-1536404
ศรีมหาธาตุ (กำนัน)
12
1
นายเข็มชาติ  ตลาดขวัญ
65
085-7618061
2
นายประสิทธิ์  พรหมโคตร
082-1045887
1
นายพงศกรณ์  ฉันทะคัด
106
08-5754-6226
สารวัตร
2
นายเลื่อม   เอกวงษา 
สารวัตร
3
สุรศักดิ์  มีไกรราช
แพทย์
รายชื่อผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ตำบลหมูม้น  อำเภอเชียงขวัญ  จังหวัดร้อยเอ็ด
จำนวน  10 หมู่บ้าน
หมู่ที่
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
บ้านเลขที่
เบอร์โทรศัพท์
หมายเหตุ
หมูม้น
1
1
นายทรงศักดิ์  อันทาไชย
113
086-8511793
2
นายทองยุ่น  สิลาโคตร
8
                   
-
หมูม้น
2
1
นายสุภาพ   ไกรแก้ว
81
082-3013655
2
นายสุนทร  ศรีทองจันทร์
            
62/1
          
087-8567350
ไผ่
3
1
2
ไผ่
4
1
นายรัศมี   เสนาศูนย์
110
080-7653245
2
นางสุภาวดี   เสนาศูนย์
104
084-4048604
มีชัย
5
1
นายชาญชัย   พันธะไชย
44
087-7447703
2
นายประยูร   ท้าวรท
101
087-8525223
ธาตุประทับ
6
1
นายสัญญา  พลธิแสง
92
085-7545532
2
นายอนุชิต   ทิพยบูรณ์
75
083-6771411
โนนสะอาด
7
1
นายพุด   พลธิแสง
151
086-2313552
2
น.ส.ลำพูล   นราทร
080-4056414
หมูม้น
8
1
นางฉวี     คำภัทดี
165
087-4346415
2
นางประดิษฐ   ศิริจันทร์
120
084-5146724
หมูม้น (กำนัน)
9
1
นายบรรพต   นิลพันธ์
10
087-8552780
2
นางละมูล  แสงสวัสดิ์
50
3
นายสากล   เวียงธรรม
98
085-4529782
สว.
                   
ไผ่
10
1
นายบุญเตา  อารีเอื้อ
59
043-515976
2
นายสรอง    เนินลาด
140

 

 สถานีตำรวจภูธรเชียงขวัญ
โทร. 0-4350-9146,0-4350-9147
http://www.chaingkwan roiet.police.go.th

กลับ