สถานีตำรวจภูธรเชียงขวัญ ยินดีต้อนรับด้วยการบริการสู่ระบบสากล ฉับไว ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโทร.0-4350-9146-7
ท่านเป็นผู้เข้าลำดับที่

Dual Drill
 
อ่า่นสมุดเยี่ยมชม

ประวัติและความเป็นมา
ของ
สถานีตำรวจภูธรเชียงขวัญ
..............

ประวัติ
           ความเป็นมาดั้งเดิม สถานีตำรวจภูธรเชียงขวัญ  เป็นสถานีตำรวจประจำตำบล เรียกว่า สถานีตำรวจภูธรตำบลหวายหลึม  ตั้งอยู่ที่  หมู่  11 ตำบลบ้านเขือง อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี  2511  โดยองค์การยูนิเซพ  มีหน้าสถานีตำรวจเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน  และไม่มีอำนาจในการสอบสวน ในปี พ.ศ.2531ทางกรมตำรวจได้แบ่งเขตอำนาจใหม่โดยให้มีอำนาจในการสอบสวนและมีเขตรับผิดชอบ จำนวน  5   ตำบล  คือ 
                                        1.ตำบลบ้านเขือง
                                        2.ตำบลหมูม้น
                                        3.ตำบลพระธาตุ
                                        4.ตำบลพระเจ้า
                                        5.ตำบลเชียงขวัญ

         โดยมีนายตำรวจระดับสารวัตรเป็นหัวหน้าสถานี ดังนี้
                                        1. พ.ต.ต มาโนชญ์      สถิตพานิชย ์16 พ.ย.2531-15 ก.พ.2534
                                        2. พ.ต.ต.ทวี               โนนสุวรรณ 15 ก.พ. 2534- 15 ก.ค.2534
                                        3. พ.ต.ท.สมศักดิ์       สายพิมพ์ 16 ก.ค.2534-30 เม.ย.2537

          - ในปี  2537   ทางกระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศยกฐานะเขตพื้นที่ เป็นกิ่งอำเภอเชียงขวัญ  มีเขตอำนาจปกครอง จำนวน   6  ตำบล    65   หมู่บ้าน  โดยเพิ่ม ตำบลพลับพลา เป็นตำบลที่หก  มีนายตำรวจระดับสารวัตรเป็นหัวหน้าสถานีดังนี้.-
                                        1. พ.ต.ท. สมศักดิ์         สายพิมพ์ 30 เม.ย.2537-16 ก.ค. 2539
                                        2. พ.ต.ท. สมไทย         คำวัฒน์ 16 ก.ค.2539-1 ต.ค.2539
                                        3. พ.ต.ท. บรรจง          ศิริสุทธิ์ 16 มิ.ย. 2540- 16 ก.ค.2542
           - ในปี   2542   ทางกรมตำรวจ ได้เลื่อนฐานะของหัวหน้าสถานีตำรวจเป็นระดับรองผู้กำกับหัวหน้าสถานีตำรวจ  โดยมีนายตำรวจระดับรองผู้กำกับการเป็นหัวหน้าสถานีตำรวจ ดังนี้
                                        1. พ.ต.ท.ฤทธี             รอดชูแสง 16 ก.ค.2542-22 พ.ย. 2547
                                        2. พ.ต.ท.สมชาย         พิมพ์ชู 22 พ.ย.2547-1 พ.ย. 2548
                                3.พ.ต.ท.โกวิท  เจริญวัฒนศักดิ์ 1 พ.ย.2548-26 ต.ค.2550
          -ในปี 2551 ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เลื่อนฐานะเป็นผู้กำกับการสถานตำรวจภูธรเชียงขวัญ มีนายตำรวจระดับผู้กำกับการสถานีตำรวจ ดังนี้.-
                                        1. พ.ต.อ.จีระวัฒน์    อิศรพันธุ์ 16 ม.ค.2551-10 ก.พ.2554 เป็นผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรเชียงขวัญ

                                        2. พ.ต.อ.พงศธร สิทธิสาร 10 ก.พ. 2554-

สถานะ
            สถานีตำรวจภูธรเชียงขวัญ ในปัจจุบัน  มีเขตรับผิดชอบ จำนวน    6  ตำบล   คือ.-
                                        1. ตำบลเชียงขวัญ
                                        2. ตำบลพลับพลา
                                        3. ตำบลบ้านเขือง
                                        4. ตำบลพระธาตุ
                                        5. ตำบลหมูม้น
                                        6. ตำบลพระเจ้า
            จำนวน หมู่บ้าน    66  หมู่บ้าน

                                       
 สถานภาพพื้นที่
              สถานีตำรวจภูธรเชียงขวัญ  มีพื้นที่รับผิดชอบ เขตติดต่อ และประชากรดังนี้
                                        - ทิศเหนือ   จรด   อำเภอโพธิ์ชัย    อำเภอร่องคำ    จังหวัดกาฬสินธุ์
                                        - ทิศใต้        จรด  อำเภอเมือง   และอำเภอธวัชบุรี
                                        - ทิศตะวันออก     จรด   อำเภอเสลภูมิ
                                        - ทิศตะวันตก        จรด  อำเภอจังหาร

 จำนวนประชากร    รวม     27,933  คน   แยกเป็น
                                        - ประชากร ชาย   จำนวน   13,951   คน
                                        - ประชากรหญิง  จำนวน   13,982   คน

สถานภาพกำลังพลและที่ตั้ง
                                        - สถานีตำรวจภูธรเชียงขวัญ  ปัจจุบันที่ทำการตั้งอยู่ เลขที่  53  หมู่   2  ตำบลพระธาตุ  อำเภอเชียงขวัญ   จังหวัดร้อยเอ็ด 
                                        - อาคารที่ทำการ   จำนวน   1  หลัง
                                        - บ้านพักเดี่ยว       จำนวน   2  หลัง
                                        - บ้านพักแฝด        จำนวน   1  หลัง
                                        - อาคารเรือนแถว   จำนวน   3  แถว   (  30   หลัง)
ห้องปฏิบัติการที่ก่อสร้างขึ้นโดยความร่วมมือของข้าราชการตำรวจและประชาชนในพื้นที่ ดังนี้
                                        - ห้องปฏิบัติการชุดจราจร
                                        - ห้องปฏิบัติการชุดปราบปรามยาเสพติด
                                        - ห้องปฏิบัติการชุดสืบสวน
                                        - ห้องปฏิบัติการชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
                                        - ห้องปฏิบัติการสายตรวจรถจักรยานยนต์-

อาคารที่พักของข้าราชการตำรวจ( สภ.ต.หวายหลึมเดิม) มีดังนี้
                                        - อาคารเรือนแถว  จำนวน   2    แถว   ( 20  ห้อง)
                                        - บ้านพักเดี่ยว       จำนวน   1  หลัง
                                        - ในปัจจุบันสถานที่พักทั้งสองแห่ง   มีข้าราชการตำรวจและครอบครัวพักอาศัยและดูแลทั้งหมด 

สถานภาพกำลังพล
                                        - กำลังพล  นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร  จำนวน   10    นาย   
                                        - ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน     จำนวน   77  นาย     ช่วยราชการ   จำนวน 8  นาย  ) ( มาช่วยราชการ          จำนวน   1  นาย  )

สถานภาพยานพาหนะ  
                                        - รถยนต์โล่      จำนวน    1   คัน
                                        -  รถยนต์เช่า     จำนวน    3  คัน
                                        -  รถตู้เช่า          จำนวน     1  คัน
                                        -  รถจักรยานยนต์โล่     จำนวน     9  คัน

การพัฒนาด้านจัดกำลังสายตรวจ แบ่ง ดังนี้
                                        - การแบ่งเขตการตรวจ    จำนวน   2   เขตตรวจ
                                         - เขตตรวจที่   1    ตำบลพระเจ้า  , ตำบลพลับพลา , และตำบลพระธาตุ
                                         - เขตตรวจที่  2    ตำบลหมูม้น  ,  ตำบลบ้านเขือง และตำบลเชียงขวัญ
                                        - นอกจากนี้ ยังจัดชุดสายตรวจตำบล   สายตรวจรถยนต์ ไว้ควบคุมดูแลและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่อีกชั้นหนึ่ง 
                                        - สายตรวจประจำตู้ยาม มีตู้ยาม  3   แห่ง    คือ
                                        1.  ตู้ยามรัฐประชา   ตั้งอยู่ที่  บ้านไผ่  หมู่ที่  10  ตำบลหมูม้น 
                                        2. ตู้ยามบ้านเขือง      ตั้งอยู่ที่ หน้า อบต.บ้านเขือง ตำบลบ้านเขือง
                                        3. ตู้ยามพระเจ้า         ตั้งอยู่ที่ หน้า อบต.พระเจ้า ตำบลพระเจ้า

สถานภาพอาวุธปืน
                                        - ปลก. .05 นาโต้          จำนวน    2   กระบอก
                                        - ปลก. 14  FN              จำนวน    1  กระบอก
                                        - ปลก. 11HK 33           จำนวน    7 กระบอก
                                        - ปพ. รีวอลเวอร์ 91      จำนวน   19 กระบอก

สถานภาพเครื่องมือสื่อสาร
                                        - ชนิดประจำที่              จำนวน    3   เครื่อง
                                        - ชนิดติดรถยนต์           จำนวน    2  เครื่อง
                                        - ชนิดมือถือ                  จำนวน   25 เครื่อง
                                

หมายเลขโทรศัพท์ขหมาย
                                        - เลขหมาย  043-509146    ประจำห้องสื่อสาร
                                        - เลขหมาย 043-509147     ประจำห้องอำนวยการ
                                        - เลขหมาย 043-509158     ประจำห้อง รอง ผกก.ปป. (เข้าระบบ E-COP)/POLICE)

เส้นทางคมนาคมที่สำคัญ
                                        - ทางหลวงชนบทหมายเลข  รอ     4026                        เส้นทาง  สายบ้านดงบ้านนา  -  ไผ่ล้อม    เชื่อมต่ออำเภอโพธิ์ชัย  ที่ตั้งสถานีตำรวจห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ด    13   กิโลเมตร รถยนต์ ประจำทาง มีรถยนต์สายร้อยเอ็ด – โพธิ์ชัย  ซึ่งเป็นรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก

 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตแก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว
                                - โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
                                -  โครงการปลูกพืชผักสวนครัว
                                1.โครงการเลี้ยงปลาดุก  ซึ่งขณะนี้มีปลาปล่อยเลี้ยง จำนวน  5,000 ตัว  และ กบ  จำนวน ประมาณ  1,000  ตัว
                                2.โครงการเลี้ยงสุก
                                3.โครงการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
                                4.โครงการจัดร้านค้าสวัสดิการ ซึ่งจำหน่ายเครื่องอุปโภคและบริโภคในราคาถูกโครงการที่จัดทำขึ้นนี้ ได้ดำเนินการจัดทำขึ้นทั้งหมด เพียงรอผลผลิต
มวลรวมของโครงการใช้อุปโภคและบริโภคในครอบครัวของข้าราชการตำรวจ ในส่วนที่เกินจำเป็นจะได้ส่งไปขายเพื่อนำทุนที่ได้มาใช้เป็นสวัสดิการของข้าราชการตำรวจ  ในส่วนของร้านค้าสวัสดิการ ได้มีการจัดแบ่งผลกำไรมาโดยตลอด  ซึ่งมีข้าราชการตำรวจทุกนายเป็นผู้ถือหุ้น
                                      

 ด้านการพัฒนาการศึกษา
                                        1. ได้ส่งเสริมข้าราชการตำรวจเรียนในระดับสูงขึ้น
                                       
การปฏิบัติงานด้านนโยบาย
                                        สถานีตำรวจภูธรอำเภอเชียงขวัญ ได้ดำเนินการถือปฏิบัติตามนโยบายของ ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด  9  ข้อมาเป็นแนวนโยบายในการปฏิบัติ ดังนี้
                                        1.ด้านถวายความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์
                                        2.ด้านการให้บริการที่ดี โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและชุมชนเป็นฐานา
                                        3.การป้องกันและควบคุมอาชญากรรม โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
                                        4.ด้านการอำนวยความยุติธรรมโดยยึดหลักนิติธรรม
                                        5.ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงของชาติ
                                        6.ด้านการควบคุมการจราจรและการบริการสังคม
                                        7.ด้านการพัฒนาการศึกษา และฝึกอบรม
                                        8.ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
                                        9.ด้านการบริหารองค์กร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

สภาพพื้นที่
                                        -  สภาพพื้นที่ในเขตอำเภอเชียงขวัญ   ส่วนมากเป็นพื้นที่โล่ง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา และเลี้ยงสัตว์  มีแม่น้ำชี เป็นแม่น้ำสายสำคัญ ช่วยหล่อเลี้ยงประชาชนในพื้นที่
                                        - สถานที่กักเก็บน้ำ ยังมีฝายกั้นน้ำชี้ขนาดกลาง  สามารถใช้เก็บกักน้ำไว้ในในฤดูแล้งได้
                                        - ในเขตพื้นที่ มีธนาคารอาคารสงเคราะห์   1  แห่ง 

สถานที่ท่องเที่ยว และสินค้นพื้นเมือง
                                        - บุ่งเชียงขวัญ   เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ ซึ่งได้รับการพัฒนาให้เป็นที่พักผ่อนได้สำหรับทุกชนชั้น โดยการจัดรูปแบบเป็นธรรมชาติ
                                        - วัดพระธาตุใหญ่  ตำบลพระเจ้า  เป็นศาสนสถานเก่าแก่แห่งหนึ่งในพื้นที่ ที่มีหลายหน่วยงานเข้ามาอนุรักษ์

สินค้าพื้นเมือง
                                        - การทำฟืม(หูกทอผ้า)ของชาวบ้าน หมู่บ้านเขือง ตำบลบ้านเขือง  ซึ่งขณะนี้เป็นค้าที่สร้างรายได้เป็นอย่างมากแก่ชาวบ้านหมู่บ้านนี้
                                        - การผลิตแหนมเห็ด  ซึ่งขณะนี้เป็นสินค้า  OTOP  ของเขตพื้นที่น
ี้

 

สถานีตำรวจภูธรอำเภอเชียงขวัญ
โทร. 0-4350-9146,0-4350-9147
http://www.roiet.police.go.th./chaingkwan

กลับ