สถานีตำรวจภูธรอำเภอเชียงขวัญ ยินดีต้อนรับด้วยการบริการสู่ระบบสากล ฉับไว ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโทร.0-4350-9146-7

ข้อมูลการศึกษา

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน
1. ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม
2. หลักสูตรที่ทำการสอน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย
3. ที่ตั้ง ที่สาธารณประโยชน์ ม.2 ต.เชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ โทรศัพท์ 0-4350-9092 โทรสาร 0-4350-9092
4.อีเมล์ -

 

 

 

6. ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา เดิมเป็นโรงเรียนโพธิ์กลางพิทยาคม ได้รับอนุมัติจัดตั้ง เมื่อ พ.ศ.2525 ตั้งอยู่บนที่ดินสาธารณประโยชน์ดงบ้านแมด ม. 2 ต.เชียงขวัญ ฯ มีเนื้อที่ 40 ไร่ 200 ตารางวา วันที่ 1 เม.ย.2540 ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนเชื่อ เป็นโรงเรียน เชียงขวัญพิทยาคม
เกียรติประวัติของโรงเรียนที่เคยได้รับ
- รางวัลเหรียญทองคุณธรรม-จริยธรรมดีเด่น ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด
- รางวัลเหรียญทอง การจัดสารบรรสารสนเทศดีเด่น ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด
- รางวัลเหรียญทอง การจัดกิจกรรมประชาธิปไตยดีเด่น ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด
7. ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายระวี บุณิกากรณ์

 

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน
1. ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี
2. หลักสูตรที่ทำการสอน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
3. ที่ตั้ง 99 หมู่ที่ 6 ถนนร้อยเอ็ด-โพนทอง ต.หมูม้น อ .เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
4. โทรศัพท์ 0-4351-9661-3 โทรสาร 0-4351-9661 อีเมล์ [email protected]
5. แผนที่ /ภาพถ่าย

 

 

6.ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นโรงเรียนที่เกิดขึ้นจากแนวความคิดของนักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จของจังหวัดร้อยเอ็ด คือ นายธีระ ชัยคณารักษ์กูล และนางวิภาดา ชัยคณารักษ์กูล เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2544 ใบอนุญาต (สช.2) เลขที่ 2/2544 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2544 โดยมีนายธีระ ชัยคณารักษ์กูล ในนาม บริษัทธีรภาดา จำกัด เป็นผู้รับใบอนุญาต นายเชษฐ์พงศ์ ชัยคณารักษ์กู เป็นผู้จัดการโรงเรียน
เกียรติประวัติของโรงเรียนที่เคยได้รับ -
7. ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์ เจริญพันธุวงศ์

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน
1. ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านธาตุประทับ
2. หลักสูตรที่ทำการสอน หลักสูตรปบริหารการศึกษา
3. ที่ตั้ง ม.6 ต.หมูม้น อ.เชียงขวัญ จว.ร้อยเอ็ด
4. โทรศัพท์ - โทรสาร - อีเมล์ -

 

 

 

6. ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา ครั้งแรกอาศัยศาลาการเปรียญบ้านธาตุประทับ เป็นที่จัดการเรียน การสอน โดยเปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1- 4 พ.ศ.2525 ได้รับอาคารเรียน 1 หลังแบบ สปช. 105/26 สร้างในที่บริจาคของชาวบ้านเนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 82 ตารางวา จัดการศึกษา 2 ระดับ ก่อนประถม ศึกษาและประถมศึกษา
เกียรติประวัติของโรงเรียนที่เคยได้รับ ได้รับรางวัล เกียรติบัตร ชนะเลิศงานแกะสลัก ร้อยมาลัย ใบตองในระดักลุ่ม อำเภอ จังหวัด และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2543,2544
7. ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายพิทักษ์ ดลเจือ

 

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน
1. ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแมด
2. หลักสูตรที่ทำการสอน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ที่ตั้ง บ้านแมด ม.2 ต.เชียงขวัญ ฯ
4. โทรศัพท์ 0-4350-9192 โทรสาร - อีเมล์ -
5. แผนที่ /ภาพถ่าย

6. ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา ตั้งขึ้นเมื่อ 1 พ.ค.2479 เดิมอาศัยศาลาวัดบ้านแมด และมีชื่อเรียกว่า “ โรงเรียนประชาบาล หมูม้น 7 “ พ.ศ.2514 ได้ย้ายอาคารเรียนมาอยู่ที่ปัจจุบัน และได้รับการเปลี่ยนแปลงชื่อตามลำดับ ปัจจุบันเปิดการสอนระดับ ประถมศึกษา
เกียรติประวัติของโรงเรียนที่เคยได้รับ
พ.ศ.2534 ร.ร.ดีเด่น ระดับอำเภอ
พ.ส.2538 ร.ร.ห้องสมุดดีเด่น
7. ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายสุพล ฟองย้อย

 

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน
1. ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา บ้านเขือง
2. หลักสูตรที่ทำการสอน หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ปี 2545
3. ที่ตั้ง หมู่ 3 ตำบลบ้านเขือง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
4. โทรศัพท์ 043-509130 โทรสาร - อีเมล์ -

 

 

6. ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านเขือง ตั้งขึ้นปี 25463 เดิมเรียกว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลหมูม้น 2 ตั้งอยู่ศาลาวัดศรีจันทร์ บ้านเขืองใหญ่ ต่อมาเมื่อปี 2481 ได้ย้ายจากวัดมาสร้างเป็นเอกเทศที่ทิศใต้บ้านเขื่องใหญ่ เนื้อที่ 9 ไร่เศษ ต่อมาปี 2506 ได้ย้ายจากที่เดิมมาตั้งที่โนนหัวแฮด มีเนื้อที่ 27 ไร่ 3 งาน
เกียรติประวัติของโรงเรียนที่เคยได้รับ
ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ ,เป็นโรงเรียนแก่นนำ , โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา,ดรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น,โรงเรียนห้องสมุดดีเด่น
7. ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายดำรง จันทคัต
ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน
1. ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านวังยาวเจริญวิทย์
2. หลักสูตรที่ทำการสอน ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 3 (ร.ร.ขยายโอกาส ม.3)
3. ที่ตั้ง หมู่ที่ 9 บ้านวังยาววังเจริญ ต.พลับพลา อ.เชียงขวัญ จร้อยเอ็ด
4. โทรศัพท์ - โทรสาร - อีเมล์ -

 

 

6. ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2516
7. ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายบรรลุ แหล่งสนาม

 

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน
1. ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองแก่ง
2. หลักสูตรที่ทำการสอน ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา
3. ที่ตั้ง หมู่ที่ 8 บ้านหนองแก่ง ต.พลับพลา อ.เชียงขวัญ จร้อยเอ็ด
4. โทรศัพท์ - โทรสาร - อีเมล์ -

 

6. ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2491
7. ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายโกศล ศรีวัฒนา

 

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน
1. ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน
1. ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา พลับพลาวิทยาคม
2. หลักสูตรที่ทำการสอน หลักสูตรการสอนมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย
3. ที่ตั้ง ม.6 บ้านหนองเต่า ต.พลับพลา อ.เชียงขวัญ
4. โทรศัพท์ 0-4361-1074 โทรสาร - อีเมล์ -
5. แผนที่ /ภาพถ่าย

 

 

6. ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา
- ตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2535 (สาขา ร.ร.ธงธานี)
- เป็นโรงเรียนเอกเทศเมื่อ ปี 2538
เกียรติประวัติของโรงเรียนที่เคยได้รับ
- โรงเรียนดีเด่นพระราชทานมัธยมขาดเล็ก เมื่อ 2544 (ระดับ จังหวัด )
- โรงเรียนดีเด่นดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2546
7. ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายสมบัติ โพธิ์ศรี


 
ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน
1. ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบุ่งค้าแก่งข่า
2. หลักสูตรที่ทำการสอน อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
3. ที่ตั้ง ม.3 บ.บุ่งค้าแก้งข่า ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ ฯ
4. โทรศัพท์ - โทรสาร - อีเมล์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา ตั้งเมื่อ 21 ส.ค.2485 “ร.ร.ประชาบาล “ ต.หมูม้น (วัดบ้านแก้งข่า) จัดการสอน ป1 – 4 วันที่ 19 มิ.ย.2511 เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนบ้านบุ่งค้า พ.ศ.2518 ได้ย้ายโรงเรียนมาอยู่ที่ ปลูกสร้างปัจจุบันชื่อว่า โรงเรียนบ้านบุ่งค้าแก้งข่า เนื้อที่ 5 ไร่ เศษ
เกียรติประวัติของโรงเรียนที่เคยได้รับ โรงเรียนจัดสิ่งแวดล้อมดีเด่น ปี 2539
7. ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายเศรษฐานันท์ มุสิกวัน


ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน
1. ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหวายหลึม
2. หลักสูตรที่ทำการสอน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ที่ตั้ง บ้านหวายหลึม
4. โทรศัพท์ - โทรสาร - อีเมล์ -
5.แผนที่/ภาพถ่าย

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา ตั้งเมื่อ 2 ส.ค.2468 โดยมี นายจันทร์ อุทิศพงษ์ เป็นครูใหญ่ “ ร.ร.ประชาบาล ต.หมูม้น 3 “ ทำการเรียนการสอนที่ ศาลาวัดใหญ่ บ้านหวานหลึม
เกียรติประวัติของโรงเรียนที่เคยได้รับ
- ปี 2537 ชนะเลิศ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ดีเด่น ระดับอำเภอ
- ปี 2544 ชนะเลิศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอำเภอ
7. ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายนเรศน์ สังฆะพิลา

 

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน
1. ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านพยอมน้อย
2. หลักสูตรที่ทำการสอน หลักสูตรการประถมศึกษา ปี 2521 (ปรับปรุง) และหลักสูตรประถมศึกษา 2544
3. ที่ตั้ง ม.4 บ้านพยอมน้อย ต.บ้านเขือง อ.เชียงขวัญ จว.ร้อยเอ็ด
4. โทรศัพท์ - โทรสาร - อีเมล์ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา ตั้งเมื่อ พ.ศ.2489 ที่วัดพยอมน้อย ปัจจุบันตั้งที่ราชพุสดุเนื้อที่ 5 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา
เกียรติประวัติของโรงเรียนที่เคยได้รับ
ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่น, อธิปไตยดีเด่น, ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กดีเด่น
7. ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายสุนทร ดวงวงษา

 

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน
1. ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโนนข่า
2. หลักสูตรที่ทำการสอน เปิดสอนในระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา
3. ที่ตั้ง ม.5 บ้านโนนข่า ต.บ้านเขือง อ.เชียงขวัญ ฯ
4. โทรศัพท์ 0-7236-7382 โทรสาร - อีเมล์ -

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา ตั้งเมื่อ พ.ศ.2522 อาคารเรียนแบบ รอ 05 โดยคณะชาวบ้านและกรรมการครูได้หางบประมาณมาสร้างอาคารเเเพิ่มเติมในภายหลังจำนวน 3 อาคารมีผู้บริหารที่ผ่านมามาแล้ว 8 คน
เกียรติประวัติของโรงเรียนที่เคยได้รับ
- ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ทักษะเน้นกระบวนการวิชา ก.พ.อ.
- ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จัดกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันดีเด่น จังหวัดร้อยเอ็ด
- ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลพระราชทานขนาดเล็ก จังหวัดร้อยเอ็ด
- ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จัดกิจกรรมดีเด่นทันตสุขภาพดีเด่น ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด
- ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จัดกิจกรรมส่งเสริมวินัยและประชาธิปไตยดีเด่น ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด
7. ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายประจักษ์ ปวงสุข

 

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน
1. ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหมูม้น
2. หลักสูตรที่ทำการสอน ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และ มัธยมตอนต้น
3. ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 บ้านหมูม้น ต.หมูมัน อ.เชียงขวัญ จร้อยเอ็ด
4. โทรศัพท์ - โทรสาร - อีเมล์ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหมูม้น (สหมิตรวิทยาการ) ตั้นขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2464 ที่วัดทุ่งบ้านหมูม้น อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 2483 สร้างอาคารไม้ชั้นเดียว 5 ห้องเรียน ( นายละหม้าย ดุวนาดี ครูใหญ่) 2509 สร้างอาคารแบบ ป. 1 ฉ. งบศึกหพลีและชาวบ้านบริจาค ( นางอัมรา เอกต้นตรง) 2525,2544 สร้างอาคารแบบ ป. 1 ซ.พิเศษ , สปช. 601/29 (นายพล จัยหนูแสง ผอ.โรงเรียน) ปัจจุบัน มีอาคาร 3 หลัง โรงฝึกเอนกประสงค์ 1 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง และสนามกีฬา )
เกียรติประวัติของโรงเรียนที่เคยได้รับ
ชนะเลิศดรงเรียนดีเด่น (ขนาดกลาง) 2540,2539 ชนะเลิศ กิจกรรมดนตรีไทย 2540 ของ สปก.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
7. ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายพล จ้อยนุแสง

 

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน
1. ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านมีชัย
2. หลักสูตรที่ทำการสอน การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544
3. ที่ตั้ง หมู่ 5 ตำบลหมูม้น อำเภอเชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด ห่างจากถนนร้อยเอ็ด-โพนทอง ประมาณ 1.5 ก.ม. และห่างจากสำนักเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 ประมาณ 8 ก.ม.
4. โทรศัพท์ 01 - 7685165 โทรสาร อีเมล์ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา
ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2493 โดยอาศัยศาลาวัดบ้านมีชัย มีนายลี พันธะไชย เป็นครูใหญ่ เมื่อ พ.ศ. 2523 ย้ายมาตั้งในที่สาธารณะ และที่ที่ดินชาวบ้านร่วมบริจาค รวม 8 ไร่เศษ อยู่ห่างจากหม่บ้านประมาณ 1.3 ก.ม. ปัจจุบันมีข้าราชการครู 7 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน นายสมรัก กิจบำรุง เป็นผู้บริหารสถานศึกษา เปิดสอนระดับอนุบาล – ป.6
เกียรติประวัติของโรงเรียนที่เคยได้รับ
โรงเรียนดีเด่นขนาดเล็ก
7. ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายสมรัก กิจบำรุง

 

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน
1. ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านดอนแดง
2. หลักสูตรที่ทำการสอน ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา
3. ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 บ้านดอนแดง ต.เชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จร้อยเอ็ด
4. โทรศัพท์ - โทรสาร - อีเมล์ -

 

 

6. ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา
7. ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายสุจิต ไกรแก้ว

 

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน
1. ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านคุยขนวนไผ่ล้อม
2. หลักสูตรที่ทำการสอน ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา
3. ที่ตั้ง หมู่ที่ 7 บ้านคุยขนวนไผ่ล้อม ต.เชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จร้อยเอ็ด
4. โทรศัพท์ - โทรสาร - อีเมล์ -

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา
7. ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายอาทิตย์ ดวงวงษา

 

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน
1. ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านพลับพลา
2. หลักสูตรที่ทำการสอน ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา
3. ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 บ้านพลับพลา ต.พลับพลา อ.เชียงขวัญ จร้อยเอ็ด
4. โทรศัพท์ - โทรสาร - อีเมล์ -

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2465
7. ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ (ยังไม่ได้รับการแต่งตั้ง)

 

 

 

สถานีตำรวจภูธรเชีียงขวัญ
โทร. 0-4350-9146,0-4350-9147
http://chaingkwan.roiet.police.go.th.

กลับ