สถานีตำรวจภูธรเชียงขวัญ ยินดีต้อนรับด้วยการบริการสู่ระบบสากล ฉับไว ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโทร.0-4350-9146-7


ท่านเป็นผู้เข้าลำดับที่

Dual Drill
 

อ่า่นสมุดเยี่ยมชม
สถานพยาบาล

 

1.ชื่อหน่วยราชการ สาธารณสุขอำเภออำเภอเชียงขวัญ
2.สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
3.หัวหน้าหน่วยงาน นางรำพัน แสมาลัย
4.ที่ตั้ง สาธารณสุขอำเภออำเภอเชียงขวัญ หมู่ที่ 2 ตำบลพระธาตุอำเภอเชียงขวัญ
5.หมายเลขโทรศัพท์ 0-4350-9138
6.อำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ส่งเสริมสุขภาพและการรักษา

ภาพถ่าย


1.ชื่อสถานที่ สถานีอนามัย บ้านคุยขนวน
2.ที่ตั้ง บ้านคุยขนวน หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ
3.โทรศัพท์-
4.ชื่อ-สกุล แพทย์ที่ปฏิบัติงานทุกคน
4.1นายวุฒิพงษ์ รุจิเวชวงษ์
4.2นางสาวจันทร์จิรา กระจ่าง
4.3นางสาวรุ่งทิวา โพธิ์เปี้ยศรี
5.ประเภทโรคในการรักษา โรคทั่วไป
6.อุปการณ์ทางการแพทย์ (รถยนต์ หรืออุปกรณ์ทางเทคนิคต่างๆ)
-เครื่องปั่นเลือด
-เครื่องวัดความดัน
-เครื่องหูฟัง
-รถจักรยานยนต์
-หม้อหนึ้งเครื่อง

ภาพถ่าย

 


1.ชื่อสถานที่ สถานีอนามัย บ้านเหล่าสามัคคี
2.ที่ตั้ง บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่10 ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ
3.โทรศัพท์-
4.ชื่อ-สกุล แพทย์ที่ปฏิบัติงานทุกคน
4.1นางสาวเพลินพิศ สีแซก
4.2นางหนูไพร ประเสริฐสังข์
4.3นางปริญญา ธุรกิจ
4.4นางสุดาพร พวงผกา
5.ประเภทโรคในการรักษา โรคทั่วไป
6.อุปการณ์ทางการแพทย์ (รถยนต์ หรืออุปกรณ์ทางเทคนิคต่างๆ)
-เครื่องปั่นเลือด
-เครื่องวัดความดัน
-เครื่องหูฟัง
-รถจักรยานยนต์
-หม้อหนึ้งเครื่อง

ภาพถ่าย


1.ชื่อสถานที่ สถานีอนามัย บ้านวังยาว
2.ที่ตั้ง บ้านวังยาว หมู่ที่9 ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ
3.โทรศัพท์ 0-9619-3145
4.ชื่อ-สกุล แพทย์ที่ปฏิบัติงานทุกคน
4.1นายคมสันต์ อุณภา
5.ประเภทโรคในการรักษา โรคทั่วไป ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
6.อุปการณ์ทางการแพทย์ (รถยนต์ หรืออุปกรณ์ทางเทคนิคต่างๆ)
-เครื่องปั่นเลือด
-เครื่องวัดความดัน
-เครื่องหูฟัง
-รถจักรยานยนต์
-หม้อหนึ้งเครื่อง

ภาพถ่าย1.ชื่อสถานที่ สถานีอนามัย บ้านดอนยาง
2.ที่ตั้ง บ้านดอนยาง หมู่ที่2 ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ
3.โทรศัพท ์0-4350-9207
4.ชื่อ-สกุล แพทย์ที่ปฏิบัติงานทุกคน
4.1นางสาวจันทร์วาล ปราสาร
4.2นางสายทอง แสวงสวัสดิ์
4.3นางสาววาสนา โตมั่น
4.4นางยุพดี ร่วมรักษ์
5.ประเภทโรคในการรักษา โรคทั่วไปโรคทางเดินอาหาร ความดันผิวหนัง อุบัติเหตุ
6.อุปการณ์ทางการแพทย์ (รถยนต์ หรืออุปกรณ์ทางเทคนิคต่างๆ)
-เครื่องปั่นเลือด
-เครื่องวัดความดัน
-เครื่องหูฟัง
-รถจักรยานยนต์
-หม้อหนึ้งเครื่อง

ภาพถ่าย1.ชื่อสถานที่ สถานีอนามัย บ้านเขือง
2.ที่ตั้ง บ้านเขือง หมู่ที่12 ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ
3.โทรศัพท์ 0-4350-9058
4.ชื่อ-สกุล แพทย์ที่ปฏิบัติงานทุกคน
4.1นางเพ็ญจิต พลเยี่ยม
4.2นางคันธรส พลเยี่ยม
4.3นางมยุรา ไกรแก้ว
4.4นางสาวจารุณี สำชารี
5.ประเภทโรคในการรักษา โรคทั่วไป
6.อุปการณ์ทางการแพทย์ (รถยนต์ หรืออุปกรณ์ทางเทคนิคต่างๆ)
-เครื่องปั่นเลือด
-เครื่องวัดความดัน
-เครื่องหูฟัง
-รถจักรยานยนต์
-หม้อหนึ้งเครื่อง

ภาพถ่าย


1.ชื่อสถานที่ สถานีอนามัย บ้านไผ่หมูม้น
2.ที่ตั้ง บ้านไผ่ี หมู่ที่3 ตำบลหมูม้น อำเภอเชียงขวัญ
3.โทรศัพท์-
4.ชื่อ-สกุล แพทย์ที่ปฏิบัติงานทุกคน
4.1นางสมพิศ วิชาเรือง
4.2นายกร เนตรวงษ์
4.3นางกัณหา ไกรแก้ว
4.4นางชุตินันท์ จักรทุม
5.ประเภทโรคในการรักษา โรคทั่วไป
6.อุปการณ์ทางการแพทย์ (รถยนต์ หรืออุปกรณ์ทางเทคนิคต่างๆ)
-เครื่องปั่นเลือด
-เครื่องวัดความดัน
-เครื่องหูฟัง
-รถจักรยานยนต์
-หม้อหนึ้งเครื่อง

ภาพถ่าย1.ชื่อสถานที่ สถานีอนามัย บ้านพลับพลา
2.ที่ตั้ง บ้านพลับพลาี หมู่ที่3 ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ
3.โทรศัพท์-
4.ชื่อ-สกุล แพทย์ที่ปฏิบัติงานทุกคน
4.1นางสาวเพ็ญจิต พลเยี่ยม
5.ประเภทโรคในการรักษา โรคทั่วไป
6.อุปการณ์ทางการแพทย์ (รถยนต์ หรืออุปกรณ์ทางเทคนิคต่างๆ)
-เครื่องปั่นเลือด
-เครื่องวัดความดัน
-เครื่องหูฟัง
-รถจักรยานยนต์
-หม้อหนึ้งเครื่อง

ภาพถ่าย

 

สถานีตำรวจภูธรเชียงขวัญ
โทร. 0-4350-9146,0-4350-9147
http://chaingkwan.roiet.police.go.th

กลับ