สถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอเชียงขวัญ ยินดีต้อนรับด้วยการบริการสู่ระบบสากล ฉับไว ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโทร.0-4350-9146-7


ท่านเป็นผู้เข้าลำดับที่

Dual Drill
 

อ่า่นสมุดเยี่ยมชม
สถานบริการน้ำมัน

ข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้า

1. ชื่อร้าน ส.อนันต์ยา ใบอนุญาตเลขที่ 10/10/2544
2. ชื่อเจ้าของกิจการ นายรุ่งอรุณ ราชบัณฑิต
3. ประเภทกิจการ ปั้มน้ำมัน
4. สินค้าที่จำหน่าย น้ำมัน
5.ที่ตั้ง 126 ม.7 ต.หมูม้น
6. โทรศัพท์,โทรสาร 0-9573-1237

ภาพถ่าย


ข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้า
1. ชื่อร้าน ดวงดาว 99 (ใบอนุญาตเลขที่)
2. ชื่อเจ้าของกิจการ นายปรีชา บัวเลิง
3. ประเภทกิจการ ปั้มน้ำมัน
4. สินค้าที่จำหน่าย น้ำมัน
5. ที่ตั้ง 99 ม.6 ต.บ้านเขือง
6. โทรศัพท์,โทรสาร 0-4350-9089

ภาพถ่าย

 ข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้า
1. ชื่อร้าน เอ็ม พี ปารมี ปิโตเลียม
2. ชื่อเจ้าของกิจการ นายฉลาด ปาโส
3. ประเภทกิจการ ปั้มน้ำมัน
4. สินค้าที่จำหน่าย น้ำมัน
5.ที่ตั้ง 59 ม.2 ต.บ้านเขือง
6. โทรศัพท์ 0-9944-6043

ภาพถ่ายข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้า
1. ชื่อร้าน เพชรเจริญยนต์ (ใบอนุญาตเลขที่ 30/2542 )
2. ชื่อเจ้าของกิจการ ทองเพชร จันทะคัด
3. ประเภทกิจการ ปั้มน้ำมัน
4. สินค้าที่จำหน่าย น้ำมัน
5.ที่ตั้ง 163 ม.9 ต.เขือง
6. โทรศัพท์,โทรสาร 0-6860-5182

ภาพถ่ายข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้า
1. ชื่อร้าน ชมพูวิเศษบริการ (ใบอนุญาตเลขที่ 487/14/2546)
2. ชื่อเจ้าของกิจการ นางฟองจันทร์ ชมพูวิเศษ
3. ประเภทกิจการ ปั้มน้ำมัน
4. สินค้าที่จำหน่าย น้ำมัน
5.ที่ตั้ง 67 ม.1 ต.พระเจ้า
6. โทรศัพท์ 0-6238-0816

ภาพถ่าย


ข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้า
1. ชื่อร้าน ปั้มดาวเหนือ (ใบอนุญาตเลขที่ 04571114601050/105/2546
2. ชื่อเจ้าของกิจการ นายนิกร แซงลาด
3. ประเภทกิจการ ปั้มน้ำมัน
4. สินค้าที่จำหน่าย น้ำมัน
5.ที่ตั้ง ม.11 ต.บ้านเขือง
6. โทรศัพท์ 0-6856-3802

ภาพถ่าย


ข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้า
1. ชื่อร้าน ปั้มพรพงษ์บริการ
2. ชื่อเจ้าของกิจการ นายพรพงษ์ ศรีสองเมือง
3. ประเภทกิจการ ปั้มน้ำมัน
4. สินค้าที่จำหน่าย น้ำมัน
5.ที่ตั้ง 69 ม.6 ต.บ้านเขือง
6. โทรศัพท์ -

ภาพถ่ายข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้า
1. ชื่อร้าน ประชาดิรารัตน์ (ใบอนุญาตเลขที่ 0457114602600/260/2546)
2. ชื่อเจ้าของกิจการ นายพิจิตร คำภักดี
3. ประเภทกิจการ ปั้มน้ำมัน
4. สินค้าที่จำหน่าย น้ำมัน
5. ที่ตั้ง 35 ม.3 ต.หมูม้น
6. โทรศัพท์


ภาพถ่ายข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้า
1. ชื่อร้าน ชัยรุ่งเรือง (ใบอนุญาตเลขที่ 487/14/2546)
2. ชื่อเจ้าของกิจการ
3. ประเภทกิจการ ปั้มน้ำมัน
4. สินค้าที่จำหน่าย น้ำมัน
5. ที่ตั้ง 74 ม.7 ต.พระธาตุ
6. โทรศัพท์ 017087687

ภาพถ่าย


ข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้า
1. ชื่อร้าน ศรีบัวบริการ
2. ชื่อเจ้าของกิจการ นายบุญหนา จันทะชำนิ
3. ประเภทกิจการ ปั้มน้ำมัน
4. สินค้าที่จำหน่าย น้ำมัน
5. ที่ตั้ง 27 ม.2 ต.เชียงขวัญ
6. โทรศัพท์,โทรสาร 0-6241-7345

ภาพถ่าย


 


สถานีตำรวจภูธรเชียงขวัญ

โทร. 0-4350-9146,0-4350-9147
http://chaingkwan.roiet.police.go.th

กลับ