สถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอเชียงขวัญ ยินดีต้อนรับด้วยการบริการสู่ระบบสากล ฉับไว ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโทร.0-4350-9146-7ท่านเป็นผู้เข้าลำดับที่

Dual Drill
 

อ่า่นสมุดเยี่ยมชม
อบต.
1.ชื่อหน่วยราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ
2.สังกัด กระทรวงมหาดไทย
3.หัวหน้าหน่วยงาน
ี . . 3.1นายอัมพร โขงจำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
. .. 3.2นางจีรภรณ์ สัตนาโค ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
4.ที่ตั้ง บ้านวังปากบุ่ง หมู่ที่1 ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ
5.หมายเลขโทรศัพท์ 0-4354-4550
6.อำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

1.ชื่อหน่วยราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ
2.สังกัด กระทรวงมหาดไทย
3.หัวหน้าหน่วยงาน
ี . . 3.1นายวชิรยุทธ พาหะนิชย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง
. .. 3.2จ่าสิบเอกฉลอง ทุ่งฝนภูมิ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง
4.ที่ตั้ง บ้านเขือง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ
5.หมายเลขโทรศัพท์ 0-4350-9137
6.อำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

1.ชื่อหน่วยราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ
2.สังกัด กระทรวงมหาดไทย
3.หัวหน้าหน่วยงาน
ี . . 3.1นายจักรภพ ณ ธิบาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
. .. 3.2นายกิตติชัย เพ็ชศรีกุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
4.ที่ตั้ง บ้านพลับพลา หมู่ที่3 ตำบลพลับพลาุ
อำเภอเชียงขวัญ
5.หมายเลขโทรศัพท์ 0-4354-5737
6.อำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น


1.ชื่อหน่วยราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ
2.สังกัด กระทรวงมหาดไทย
3.หัวหน้าหน่วยงาน
ี . . 3.1นายวิชิต ธานีวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
. .. 3.2นายศุภชัย สัตนาโค

ี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
4.ที่ตั้ง บ้านพระเจ้า หมู่ที่9 ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ
5.หมายเลขโทรศัพท์ 0-4351-8262
6.อำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

1.ชื่อหน่วยราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ
2.สังกัด กระทรวงมหาดไทย
3.หัวหน้าหน่วยงาน
ี . . 3.1นายสำราญ แสนมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงขวัญ
. .. 3..2ว่าที่ ร.ต.แมน กันยารัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงขวัญ
4.ที่ตั้ง บ้านแมด หมู่ที่2 ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ
5.หมายเลขโทรศัพท์ 0-4350-9138
6.อำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
1.ชื่อหน่วยราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม้นอำเภอเชียงขวัญ
2.สังกัด กระทรวงมหาดไทย
3.หัวหน้าหน่วยงาน
. . 3.1นางสาวลำปาง อารีเอื้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม้น
. .. 3.2นายนุกูล บำรุงเอื้อ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม้น
4.ที่ตั้ง บ้านหมูม้น หมู่ที่6 ตำบลหมูม้น อำเภอเชียงขวัญ
5.หมายเลขโทรศัพท์ 0-4351-5969
6.อำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

 


สถานีตำรวจภูธรเชียงขวัญ
โทร. 0-4350-9146,0-4350-9147
http://wchaingkwan .roiet.police.go.th.

กลับ