สถานีตำรวจภูธรเชียงขวัญ ยินดีต้อนรับด้วยการบริการสู่ระบบสากล ฉับไว ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโทร.0-4350-9146-7


ท่านเป็นผู้เข้าลำดับที่

Dual Drill
 

อ่า่นสมุดเยี่ยมชม
ศาสนสถาน

 

วัดบ้านพระธาตุ
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของอำเภอเชียงขวัญ

 

ภาพถ่าย

TWmoYt.JPG [458x608px] ฝากรูป

 


วัด โบสถ์ มัสยิส
1. ศาสนาพุทธ
2. ชื่อศาสนสถาน วัดสว่างอารมณ์เขืองใหญ่
3. ที่ตั้ง บ.เขือง ม.12 ต.บ้านเขือง กิ่ง อ.เชียงขวัญ จว.ร้อยเอ็ด
4. โทรศัพท์ - โทรสาร -
5. อีเมล์ -
6. ประวัติศานสถาน ตั้งเมื่อ พ.ศ.2485 เนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน 95 ตารางวา
7. นามเจ้าอาวาส พระจันดี กนฺตสีโล
8. จำนวนพระ 10 รูป , เณร - รูป และชี - รูป
9. ปัจจัยที่ทำชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธา

ภาพถ่าย

 


วัด โบสถ์ มัสยิส
1. ศาสนาพุทธ
2. ชื่อศาสนสถาน วัดโพธิ์ศรีวิลัย
3. ที่ตั้ง ม.4 บ้านดอนแดง ต.เชียงขวัญ กิ่ง อ.เชียงขวัญ จว.ร้อยเอ็ด
4. โทรศัพท์ - โทรสาร -
5. อีเมล์ -
6. ประวัติศานสถาน ตั้งเมื่อ พ.ศ.2466 เนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน - ตารางวา เจ้าอาวาสรูปแรก ชื่อ พระโถน
7. นามเจ้าอาวาส พระอธิการ ทองใบ อรุโณ
8. จำนวนพระ 4 รูป, เณร - รูป และชี - รูป
9. ปัจจัยที่ทำชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธา

ภาพถ่าย


วัด โบสถ์ มัสยิส

1. ศาสนาพุทธ
2. ชื่อศาสนสถาน วัดป่าธรรมมิการาม
3. ที่ตั้ง บ.แมด ม.2 ต.เชียงขวัญ กิ่ง อ.เชียงขวัญ จว.ร้อยเอ็ด
4. โทรศัพท์ - โทรสาร -
5. อีเมล์ -
6. ประวัติศานสถาน ตั้งเมื่อ พ.ศ.2517 เจ้าอาวาสรูปแรกชื่อ พระสุด เนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน - ตารางวา
7. นามเจ้าอาวาส พระครูอัมพวันธรรมประโชติ
8. จำนวนพระ 5 รูป, เณร - รูป และชี - รูป
9. ปัจจัยที่ทำชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธา

ภาพถ่าย


วัด โบสถ์ มัสยิส
1. ศาสนาพุทธ
2. ชื่อศาสนสถาน วัดโคกศรี
3. ที่ตั้ง บ้านดอนสำราญเหนือ หมู่ที่ 6 ต. พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จว.ร้อยเอ็ด
4. โทรศัพท์ - โทรสาร -
5. อีเมล์ -
6. ประวัติศานสถาน ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2328 เนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน - ตารางวา
7. นามเจ้าอาวาส หลวงพ่อบุญมา กิจฺจาสาโร
8. จำนวนพระ 1 รูป , เณร รูป และชี รูป
9. ปัจจัยที่ทำชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธา เป็นผู้แนะนำให้จำศีลเมตตาภวนา และไม่ให้ขาดการทำบุญให้ทาน นำสวดมนต์ไหว้พระเช้าเย็น

ภาพถ่าย


วัด โบสถ์ มัสยิส
1. ศาสนาพุทธ
2. ชื่อศาสนสถาน วัดจอมศรี
3. ที่ตั้ง บ้านดอนขี หมู่ที่ 6 ต.พระเจ้า กิ่ง อ.เชียงขวัญ จว.ร้อยเอ็ด
4. โทรศัพท์ - โทรสาร -
5. อีเมล์ -
6. ประวัติศานสถาน ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2432 เนื้อที่ 4 ไร่ - งาน 5 ตารางวา
7. นามเจ้าอาวาส พระอธิการบุญ ฐานวโร
8. จำนวนพระ 4 รูป , เณร - รูป - และชี - รูป
9. ปัจจัยที่ทำชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธา

ภาพถ่าย


วัด โบสถ์ มัสยิส
1. ศาสนาพุทธ
2. ชื่อศาสนสถาน มาลุวาคณาราม
3. ที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ต.พลับพลา อ.เชียงขวัญ จว.ร้อยเอ็ด
4. โทรศัพท์ - โทรสาร -
5. อีเมล์ -
6. ประวัติศานสถาน ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2450 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ 10 มี.ค. 2515 เนื้อที่ 10 ไร่ 3 งาน 89 ตารางวา
7. นามเจ้าอาวาส พระครูอัมพวันธรรมประโชติ
8. จำนวนพระ 5 รูป , เณร รูป และชี รูป
9. ปัจจัยที่ทำชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธา บูรณปฏิสังขรณ์ วัดวาอาราม เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาตามองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ภาพถ่าย


วัด โบสถ์ มัสยิส
1. ศาสนาพุทธ
2. ชื่อศาสนสถาน วัดป่าวิสุทธวาส
3. ที่ตั้ง บ้านหนองเต่า หมู่ 6 ต.พลับพลา กิ่ง อ.เชียงขวัญ จว.ร้อยเอ็ด
4. โทรศัพท์ - โทรสาร -
5. อีเมล์ -
6. ประวัติศานสถาน ตั้งเมื่อ พ.ศ. เนื้อที่ ไร่ งาน ตารางวา
7. นามเจ้าอาวาส พระพุทธา จีรธมฺโม
8. จำนวนพระ 2 รูป , เณร รูป และชี รูป
9. ปัจจัยที่ทำชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธา


ภาพถ่ายวัด โบสถ์ มัสยิส
1. ศาสนาพุทธ
2. ชื่อศาสนสถาน วัดดอนสำราญใต้
3. ที่ตั้ง หมู่ 7 ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จว.ร้อยเอ็ด
4. โทรศัพท์ - โทรสาร -
5. อีเมล์ -
6. ประวัติศานสถาน ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2334 เนื้อที่ 4 ไร่ - งาน 40 ตารางวา
7. นามเจ้าอาวาส พระอธิการบุญศรี สิริปัญฺโย
8. จำนวนพระ 1 รูป , เณร รูป และชี รูป
9. ปัจจัยที่ทำชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธา

ภาพถ่าย


วัด โบสถ์ มัสยิส
1. ศาสนาพุทธ
2. ชื่อศาสนสถาน วัดเหนือพระเจ้า
3. ที่ตั้ง ม.9 ต. พระเจ้า กิ่ง อ.เชียงขวัญ จว.ร้อยเอ็ด
4. โทรศัพท์ - โทรสาร -
5. อีเมล์ -
6. ประวัติศานสถาน ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2451 เนื้อที่ 6 ไร่ งาน ตารางวา
7. นามเจ้าอาวาส พระสุพรม กันธมฺโม
8. จำนวนพระ 2 รูป , เณร รูป และชี รูป
9. ปัจจัยที่ทำชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธา


ภาพถ่ายวัด โบสถ์ มัสยิส
1. ศาสนาพุทธ
2. ชื่อศาสนสถาน วัดเหล่าพระเจ้า
3. ที่ตั้ง ม. 2 ต. พระเจ้าอ.เชียงขวัญ จว.ร้อยเอ็ด
4. โทรศัพท์ - โทรสาร -
5. อีเมล์ -
6. ประวัติศานสถาน ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2458 เนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 45 ตารางวา
7. นามเจ้าอาวาส เจ้าอธิการพรมมา จนฺทาโร
8. จำนวนพระ 2 รูป , เณร รูป และชี รูป
9. ปัจจัยที่ทำชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธา

ภาพถ่ายวัด โบสถ์ มัสยิส
1. ศาสนาพุทธ
2. ชื่อศาสนสถาน วัดโนนก้านเหลือง
3. ที่ตั้ง บ้านโนนก้านเหลือง หมู่ 5 ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จว.ร้อยเอ็ด
4. โทรศัพท์ - โทรสาร -
5. อีเมล์ -
่6. ประวัติศานสถาน ตั้งเมื่อ พ.ศ. เนื้อที่
7. นามเจ้าอาวาส
8. จำนวนพระ 3 รูป , เณร1 รูป และชี รูป
9. ปัจจัยที่ทำชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธา

ภาพถ่ายวัด โบสถ์ มัสยิส
1. ศาสนาพุทธ
2. ชื่อศาสนสถาน วัดใหญ่พระเจ้า
3. ที่ตั้ง บ้านพระเจ้า หมู่ 8 ต. พระเจ้า อ.เชียงขวัญ จว.ร้อยเอ็ด
4. โทรศัพท์ - โทรสาร -
5. อีเมล์ -
6. ประวัติศานสถาน ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2000 เนื้อที่ 14 ไร่ 1 งาน 70 ตารางวา
7. นามเจ้าอาวาส พระอธิการชาญ ศิริวัฒโน
8. จำนวนพระ 6 รูป , เณร รูป และชี รูป
9. ปัจจัยที่ทำชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธา

ภาพถ่ายวัด โบสถ์ มัสยิส
1. ศาสนาพุทธ
2. ชื่อศาสนสถาน ฉิมพลีวัน
3. ที่ตั้ง บ้านงิ้วหนือ ต.พลับพลา อ.เชียงขวัญ
4. โทรศัพท์ 07 - 2335842 โทรสาร -
5. อีเมล์ -
6. ประวัติศาสนสถาน ตั้งเมื่อ พ.ศ. - เนื้อที่ - ไร่ - งาน - ตารางวา
7. นามเจ้าอาวาส พระครูอินทรวรญาณ (ทองดี อินทญาโน)
8. จำนวนพระ 12 รูป , เณร - รูป และชี - รูป
9. ปัจจัยที่ทำชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธา

ภาพถ่ายวัด โบสถ์ มัสยิส
1. ศาสนาพุทธ
2. ชื่อศาสนสถาน วัดเหล่าหมูม้น
3. ที่ตั้ง บ้านหมูม้น ต.หมูม้น อ.เชียงขวัญ
4. โทรศัพท์ โทรสาร -
5. อีเมล์ -
6. ประวัติศานสถาน ตั้งเมื่อ พ.ศ. เนื้อที่
7. นามเจ้าอาวาส
8. จำนวนพระ 3 รูป , เณร1 รูป และชี รูป
9. ปัจจัยที่ทำชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธา

ภาพถ่าย


วัด โบสถ์ มัสยิส
1. ศาสนาพุทธ
2. ชื่อศาสนสถาน วัดกลางหมูม้น
3. ที่ตั้ง บ้านหมูม้น ต.หมูม้น อ.เชียงขวัญ
4. โทรศัพท์ โทรสาร -
5. อีเมล์ -6. ประวัติศานสถาน ตั้งเมื่อ พ.ศ. เนื้อที่
6. ประวัติศานสถาน ตั้งเมื่อ พ.ศ. เนื้อที่
7. นามเจ้าอาวาส
8. จำนวนพระ 4 รูป , เณร2 รูป และชี รูป
9. ปัจจัยที่ทำชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธา


ภาพถ่ายวัด โบสถ์ มัสยิส
1. ศาสนาพุทธ
2. ชื่อศาสนสถาน วัดป่าบ้านหวายหลึม
3. ที่ตั้ง บ้านหวายหลึม ต.บ้านเขือง กิ่ง อ.เชียงขวัญ
4. โทรศัพท์ โทรสาร -
5. อีเมล์ -
6. ประวัติศานสถาน ตั้งเมื่อ พ.ศ. เนื้อที่
7. นามเจ้าอาวาส
8. จำนวนพระ 3 รูป , เณร รูป และชี รูป
9. ปัจจัยที่ทำชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธา

ภาพถ่าย


วัด โบสถ์ มัสยิส
1. ศาสนาพุทธ
2. ชื่อศาสนสถาน วัดโพธิ์ศรี
3. ที่ตั้ง บ้านหวายหลึม ต.บ้านเขือง กิ่ง อ.เชียงขวัญ
4. โทรศัพท์ โทรสาร -
5. อีเมล์ -
6. ประวัติศานสถาน ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2456 เนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา
7. นามเจ้าอาวาส
8. จำนวนพระ 1 รูป , เณร รูป และชี รูป
9. ปัจจัยที่ทำชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธา

ภาพถ่ายวัด โบสถ์ มัสยิส

1. ศาสนาพุทธ
2. ชื่อศาสนสถาน วัดจันทรังษี
3. ที่ตั้ง บ้านโนนข่า ต.บ้านเขือง กิ่ง อ.เชียงขวัญ
4. โทรศัพท์ โทรสาร -
5. อีเมล์ -
6. ประวัติศานสถาน ตั้งเมื่อ พ.ศ. เนื้อที่
7. นามเจ้าอาวาส
8. จำนวนพระ 1 รูป , เณร รูป และชี รูป
9. ปัจจัยที่ทำชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธา

ภาพถ่ายวัด โบสถ์ มัสยิส
1. ศาสนาพุทธ
2. ชื่อศาสนสถาน วัดประชาอุทิศ
3. ที่ตั้ง บ้านดอนพยอมน้อย ต.บ้านเขือง อ.เชียงขวัญ
4. โทรศัพท์ โทรสาร -
5. อีเมล์ -
6. ประวัติศานสถาน ตั้งเมื่อ พ.ศ. เนื้อที่
7. นามเจ้าอาวาส
8. จำนวนพระ 1 รูป , เณร รูป และชี รูป
9. ปัจจัยที่ทำชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธา

ภาพถ่าย


วัด โบสถ์ มัสยิส
1. ศาสนาพุทธ
2. ชื่อศาสนสถาน วัดอัมพวัน
3. ที่ตั้ง บ้านน้อยศรีจันทร์ ต.บ้านเขือง อ.เชียงขวัญ
4. โทรศัพท์ โทรสาร -
5. อีเมล์ -
6. ประวัติศานสถาน ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2456 เนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา
7. นามเจ้าอาวาส
8. จำนวนพระ 1 รูป , เณร รูป และชี รูป
9. ปัจจัยที่ทำชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธา


ภาพถ่ายวัด โบสถ์ มัสยิส
1. ศาสนาพุทธ
2. ชื่อศาสนสถาน วัดศรีจันทร์วราราม
3. ที่ตั้ง บ้านเขือง หมู่ที่ 9 ต.บ้านเขือง อ.เชียงขวัญ
4. โทรศัพท์ โทรสาร -
5. อีเมล์ -
6. ประวัติศานสถาน ตั้งเมื่อ พ.ศ. เนื้อที่
7. นามเจ้าอาวาส
8. จำนวนพระ 3 รูป , เณร 2 รูป และชี รูป
9. ปัจจัยที่ทำชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธา

ภาพถ่ายวัด โบสถ์ มัสยิส
1. ศาสนาพุทธ
2. ชื่อศาสนสถาน วัดวังยาว
3. ที่ตั้ง บ้านวังยาว ต.พลับพลา อ.เชียงขวัญ
4. โทรศัพท์ โทรสาร -
5. อีเมล์ -
6. ประวัติศานสถาน ตั้งเมื่อ พ.ศ.
7. นามเจ้าอาวาส
8. จำนวนพระ 4 รูป , เณร1 รูป และชี รูป
9. ปัจจัยที่ทำชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธา

ภาพถ่ายวัด โบสถ์ มัสยิส
1. ศาสนาพุทธ
2. ชื่อศาสนสถาน วัดป่าสุ่มน้อย
3. ที่ตั้ง บ้านป่าสุ่ม ต.พระเจ้า อ.เชียงขวัญ
4. โทรศัพท์ โทรสาร -
5. อีเมล์ -
6. ประวัติศานสถาน ตั้งเมื่อ พ.ศ. เนื้อที่
7. นามเจ้าอาวาส
8. จำนวนพระ 2 รูป , เณร รูป และชี รูป
9. ปัจจัยที่ทำชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธา

ภาพถ่ายวัด โบสถ์ มัสยิส
1. ศาสนาพุทธ
2. ชื่อศาสนสถาน วัดหนองปิง
3. ที่ตั้ง บ้านหนองปิง ต.พระเจ้า อ.เชียงขวัญ
4. โทรศัพท์ โทรสาร -
5. อีเมล์ -
6. ประวัติศานสถาน ตั้งเมื่อ พ.ศ. เนื้อที่
7. นามเจ้าอาวาส
8. จำนวนพระ 2 รูป , เณร1 รูป และชี รูป
9. ปัจจัยที่ทำชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธา

ภาพถ่ายวัด โบสถ์ มัสยิส
1. ศาสนาพุทธ
2. ชื่อศาสนสถาน วัดบ้านดอนวิเวก
3. ที่ตั้ง บ้านดอนวิเวก ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ
4. โทรศัพท์ โทรสาร -
5. อีเมล์ -
6. ประวัติศานสถาน ตั้งเมื่อ พ.ศ. เนื้อที่
7. นามเจ้าอาวาส พระครูวิเวกธรรมานุศาสตร์
8. จำนวนพระ 4 รูป , เณร2 รูป และชี รูป
9. ปัจจัยที่ทำชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธา

ภาพถ่ายวัด โบสถ์ มัสยิส
1.ศาสนาพุทธ
2.ชื่อศาสนสถาน ศรีสุพรรณ
3.ที่ตั้ง บ้านดอนยาง ตำบลพระธาตุ อำเภเชียงขวัญ
4.โทรศัพท์ -
5.โทรสาร -
6. ประวัติศานสถาน ตั้งเมื่อ พ.ศ.
7. นามเจ้าอาวาส
8. จำนวนพระ 3 รูป , เณร รูป และชี รูป
9. ปัจจัยที่ทำชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธา

ภาพถ่าย
ภาพถ่าย

 

สถานีตำรวจภูธรเชียงขวัญ

โทร. 0-4350-9146,0-4350-9147
http:/chaingkwan.roiet.police.go.th.

ลับ